O Firmie

Przedmiotem mojej dzia?alno?ci jest wykonywanie artystycznych dekoracji przestrzennych i malowide? na ?cianach wewn?trznych i zewn?trznych budynków, drobne prace remontowe, malowanie obrazów oraz wykonywanie reklam i stron internetowych.

Sztuka dekorowania wn?trz i elewacji polega na zamianie p?askich powierzchni ?cian w niemal trójwymiarowe przestrzenie. Efekty optyczne uzyskane dzi?ki odpowiedniemu dobraniu barw oraz zastosowaniu elementów przestrzennych wykonanych np. ze styropianu, pozwalaj? nada? nowy wygl?d otaczaj?cej nas przestrzeni oraz indywidualny charakter. ??czenie technik malarskich z innymi technikami zdobienia owocuje niesamowitymi efektami wizualnymi. Maluj? bohaterów znanych bajek i komiksów, tworz? w?asne, ciekawe i  niepowtarzalne postacie, uwzgl?dniam tak?e sugestie klienta. W ramach mojej us?ugi oferuj? tak?e poradnictwo w zakresie aran?acji pokoi, zastosowania odpowiedniej kolorystyki,  wp?ywu poszczególnych barw na cz?owieka.

Posiadam wysokiej jako?ci ploter termiczny firmy CONER, który umo?liwia wycinanie dowolnych przestrzennych obiektów w materia?ach poddaj?cych si? obróbce termicznej, takich jak: styropian, styrodur, pianka poliuretanowa i inne. Cyfrowe sterowanie parametrami pracy plotera, sprawia, ?e wycinane elementy charakteryzuj? si? niespotykan? precyzj? wykonania. Wykorzystanie wielu dost?pnych technik wyko?czeniowych pozwala na stworzenie iluzji ró?norodnych materia?ów. Powsta?e w ten sposób realizacje s? bardzo atrakcyjne wizualnie i cenowo. Urz?dzenie to pozwala wykonywa? projekty z dziedziny architektury (portale, kolumnady, gzymsy, elementy dekoracyjne, wyposa?enie wn?trz, elementy scenografii filmowej i teatralnej) oraz reklamy (wielkoformatowa reklama zewn?trzna, litery i znaki firmowe, grafika handlowa, zabudowa stoisk targowych i sklepowych).

Oferuj? Pa?stwu wachlarz us?ug z zakresu malarstwa sztalugowego jak i ?ciennego - wykonywanego technikami tradycyjnymi oraz wspó?czesnymi (np. dyptyki, tryptyki). Dwudziestoletni baga? do?wiadcze? w u?ywaniu p?dzli wszelkiej ma?ci pozwala na realizacj? dowolnego zlecenia.

Moja Firma zajmuje si? równie?  projektowaniem stron internetowych, jak i wizerunku firmy (reklama, logo, wizytówki, ulotki, banery, gad?ety reklamowe itp.).